добре дошли в моя уебсайт
Училището

Регламент  за предоставяне на образователна и допълнителна подкрепа в ЦСОП гр.Търговище

 

 1. Насочване на деца/ученици със СОП към обучение в изнесени групи и паралелки в центрове за специална образователна подкрепа (чл. 195, ал. 4 от ЗПУО и чл. 145, ал. 1 от НПО)

      След заявено желание на родителя (писмено заявление до директора на учебното заведение) и по предложение на екипа за подкрепа за личностно развитие в учебното заведение регионалният център изразява становище за насочване на дете/ученик със специални образователни потребности към обучение в изнесени групи и паралелки в център за специална образователна подкрепа. Към заявлението си родителят прилага копие от актуален медицински документ. За изпълнението на процедурата ЕПЛР в учебното заведение прави писмено предложение до директора на учебното заведение за обучение на детето/ученика в изнесена група/паралелка, след което директорът на учебното заведение изпраща до директора на регионалния център заявление за насочване към изнесена група/ паралелка, като към заявлението прилага заявлението на родителя, медицинския документ и предложението на ЕПЛР.  

 

 2. Организиране на изнесени групи и паралелки за деца/ученици със СОП в центрове за специална образователна подкрепа (чл. 194, ал. 1 и чл. 195, ал. 1-5 от ЗПУО и чл. 184, ал. 1 от НПО)

       Когато оценката на индивидуалните потребности на деца/ученици със специални образователни потребности от детски градини/училища е установила, че те трябва да се обучават в център за специална образователна подкрепа, за тях могат да се организират изнесени групи и паралелки в център за специална образователна подкрепа. За стартиране на процедурата директорът на учебното заведение, където има такива деца/ученици, изпраща заявление до директора на регионалния център за изразяване на становище относно организирането на изнесени групи и паралелки. Заявлението се подава до 15 септември или до началото на втория срок на съответната учебна година и към него се прилагат следните документи:

1. Заявление от родителя /настойника/ лицето, което полага грижи за детето, с изразено желание за обучение в център за специална образователна подкрепа.

2. Предложение на екипа за подкрепа за личностно развитие на детето/ученика за насочване към център за специална образователна подкрепа.

3. Списък на децата/учениците, които ще се обучават в изнесени групи и паралелки.

Групите и паралелките се организират със заповед на директора на съответния център за специална образователна подкрепа по предложение на регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование след разрешение на началника на регионалното управление на образованието.

 

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.