добре дошли в моя уебсайт
Център за специална образователна подкрепа - ЦСОП
гр. Търговище, ул.”Кюстенджа” №85

Центърът извършва:
- диагностична, рехабилитационна, корекционна и терапевтична работа с деца и ученици;
- педагогическа и психологическа подкрепа;
- прилага програми за подкрепа и обучение за семействата на децата и учениците;
Осигурява педагогическа и психологическа подкрепа за:
- оптимално развитие на силните страни и способностите;
- коригиране и компенсиране на обучителните затруднения;
- постигане на очакваните резултати от обучението;
- стимулиране на цялостното им развитие за успешна социална и професионална реализация.
Предоставя:
Обучение на деца и ученици със специални образователни потребности, обучение в задължителна предучилищна и училищна възраст и професионално обучение за придобиване на първа степен на професионална квалификация и/или за придобиване на квалификация по част от професия; 
Допълнителна подкрепа за личностно развитие, в която включва:
 терапевтична и рехабилитационна работа с деца и ученици със специални образователни потребности;
 педагогическа подкрепа и консултиране на деца и ученици, учители, екипи за подкрепа за личностно развитие на деца и ученици в детските градини и училищата, на родители, на представители на децата или на лицата, които полагат грижи за децата.


Центърът е облужващо училищата звено за обучение и възпитание на деца със специални образователни потребности - деца с интелектуална недостатъчност, синдром на Даун, аутизъм, детска церебрална парализа и множество увреждания, в което се обучават ученици със специфични потребности от първи до десети клас от цялата област. 
Центърът разполага с ученическо общежитие като осъществява седмични грижи за деца от областта. Обучението в центъра е целодневно. За деца от областта са осигурени седмични грижи. За техния предстой са осигурени условия, така че да не се нарушава връзката със семейната обстановка.
Центърът извършва обучение по специалност Озеленяване и цветарство – професионална подготовка първа степен по професията „Работник озеленяване и цветарство” .
Разполага с богата материална база. Децата намират уют в своите класни стаи, занимални и спални. В сградата е топло и спокойно. На ниво са обзаведени сензорна зала, зала за социални дейности, игротека/ библиотека на играчките/, логопедичен кабинет и кабинет на училищния психолог, медицински кабинет, съвременни класни стаи. Създаден е компютърен кабинет, има връзка с интернет. Има открита и закрита спортна база с детска площадка и пергола за открити уроци сред природата. Разполага с просторна столова и предлага безплатна храна три пъти дневно.
Професионалните паралелки прилагат своите знания и умения в просторния двор на училището и са добре приети в местни фирми за ландшафтен дизайн, където провеждат своите часове по учебна и производствена практика.
Учениците се обучават по индивидуални учебни програми по всички предмети и получават добра подготовка, съобразена с техните обучителни особености, възможности и потребности, придобиват необходимите знания и умения за социална адаптация и професионална реализация. Екип от добре подготвени специалисти – специални педагози, логопеди, психолог, медицински специалист, работят съвместно с родители, обществени организации и представители на общността, за да могат ученици и хора с увреждания да развият своите способности и да бъдат полезни за себе си и социума. 
В процеса на обучение и възпитание водещи са формирането на положителни нагласи за възприемане на света; навици за самостоятелност и увереност и формиране на социални умения. 
Мисията на учителите е усвояване на знания и умения, съобразени с индивидуалните способности и потребности на учениците в духа на демократичните, хуманни ценности и добрите европейски практики в специалното образование, артпедагогиката, арт и трудотерапия. Задълбочаване контактите с обществените организации и институции, привличане и приобщаване на родителската общественост за активно участие в решаване на училищните проблеми; усъвършенстване работата с деца с ментални увреждания.
Ние вярваме, че всяко дете има потенциал. Напредъкът на вашето дете е приоритет за нас.
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.