добре дошли в моя уебсайт

Център за специална образователна подкрепа град Търговище е специализирано заведение за обучение и възпитание на деца със специални образователни потребности.

В центърa за специална образователна подкрепа гр. Търговищв се осъществява консултативна, диагностична, корекционно-възпитателна  работа и лечебно-възпитателна дейност, насочена към коригиране и компенсиране на съответните увреждания.

В центърa работятт висококвалифицирани учители специалисти, логопед, психолог и кинезотерапевт, арттерапевти.

Центърът за специална образователна подкрепа- гр. Търговищв е снабдено с подходящи социално-битови условия и специализирани учебно-технически средства за обучението на деца със СОП.

ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА гр. ТЪРГОВИЩЕ, обл. ТЪРГОВИЩЕ Телефон/ факс 0601/6 72 78/, 0601/6 34 83 E-mail: obr.centar_tg@abv.bg

15 бр. специални педагози от ЦСОП гр. Търговище, представители на ОУ ”Христо Ботев” с. Ломци - 7 броя и ОУ „Отец Паисий” с. Водица – 2 бр. участваха в обучение по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификации за професионално развитие на педагогическите специалисти” финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. тема „Игровизация и инструменти за нейното прилагане”. Обучението се проведе в гр.Велико Търново на 22.02.2020 и 23.02.2020 год..Двудневното обучение премина при отлична организация и в условия на активна обучителна дейност, за което благодарим на г-жа Донка Накова от РУО Търговище, професор доктор Лина Йорданова и асистент Б. Иванова от Тракийски Университет, гр. Стара Загора. Всеки един от участниците в обучението ще получи по 2 кредита. Игровизацията като метод и начин на обучение е насочен към интеграцията на игрови елементи и игрово мислене в дейности, които не са игра, а са една добра възможност за формиране на ключови компетенции и функционални умения у учениците. Чрез прилагането ѝ за всеки един ученик се прилага индивидуален подход и се създава ситуации на взаимодействие за формиране комуникативни, граждански и социални компетентности у децата и учениците със специфични обучителни умения. Основен акцент на обучението бе подобряване на квалификацията и взаимодействието на учителите с цел усъвършенстване методите на преподаване, при които учителят излиза от традиционната си роля на източник на знания, дава възможност учениците да се включват активно в обучението, което води до повишаване на мотивацията, подобряване на резултатите, развитие на техните умения и придобиване на ключови компетентности. Специалните педагози от Центъра в ежедневието си включват учениците в процеса на обучение чрез интерактивни, ангажиращи и богати на мултимедийни елементи дейности за изграждане на полезни навици и умения и превръщането им в опит и норми на поведение. По време на обучението откриха нови гледни точки и подходи за решаване на обучителни предизвикателства и обогатиха знанията си за използване в ежедневието си на Web-базирани услуги за виртуално обучение и взаимодействие с родители и ученици, алтернативни инструменти за прилагане на игровизацията във всички видове дейности.

Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия в училищата до 13.05.2020 г.

Подкрепа на децата в извънредна ситуация

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.