добре дошли в моя уебсайт

       

ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА

                     гр. ТЪРГОВИЩЕ, обл. ТЪРГОВИЩЕ

                                      Телефон/ факс 0601/6 72 78/, 0601/6 34 83

                                   E-mail: obr.centar_tg@abv.bg

 

 
П Р О Т О К О Л

Днес, 15.09.2017 г., във връзка с Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към училищата, издаден от Министерство на образованието и науката се проведе събрание на родителите за излъчване на представители на родителите за членове на Обществния съвет къмЦСОП- гр. Търговище

На събранието се води протокол от Мая Малчева – старши учител, определен със заповед на директора на училището.

Събранието протече при следния дневен ред:

-          Запознаване с Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата - функции и организация на работата на Обществения съвет.

-          Излъчване на представители на родителите за членове на Обществения съвет към ЦСОП гр. Търговище /избор на членове и резервни членове на Обществения съвет към училището.

По първа точка: Събранието беше открито от Светлана Трифонова, временно изпълняващ длъжността директор на училището. Представен беше Правилникът за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към училищата, издаден от МОН, /ДВ. бр. 75 от 27 септември 2016 г. Бяха обсъдени функциите, дейностите и организацията на работата  на Обществения съвет.

Въпроси, отговори, коментари, предложения: Евдокия Николова сподели, че трябва да се чуе и мнението на родителите.Добре е също да има и униформи в училище. Артур Андреев изказа мнение, че родителите трябва винаги да са осведомени за това, какво се случва  в училището. Александра Цонева коментира, че Обществения съвет трябва да е активен и инициативен, а не само създаден „проформа“.  Ганка Маринова каза, че родителите в този Обществен съвет трябва да бъдат проводници на проблемите на училището в обществото.

По втора точка: Бяха обсъдени и бяха направени следните предложения:

 

1.За членове на Обществения съвет бяха излъчени следните представители на родителите:

-          Александра Цонева – родител на дете от 7клас

-          Артур Андреев        -  родител на дете от 7клас

-          Антоанета Стоянова – родител на дете от 1клас

-          /трите имена и съответен клас/.

                    

2.За резервни членове на Обществения съвет бяха излъчени следните представители на родителите:

-          Иван Игнатов  - родител на дете от 3 клас

-          Божана Иванова – родител на дете от 8 клас

-          Айше Юсеинова  - родител на дете от 6  клас

/трите имена и съответен клас/.

 

След гласуване за всеки член поотделно, резултатите са следните:

      1. Александра Цонева   - 16   гласа

      2. Артур Андреев          .  16  гласа

      3. Антоанета Стоянова – 16  гласа

4. Иван Игнатов  -   16  гласа

5. Божана Иванова –16  гласа  

                 6. Айше Юсеинова  -   16 гласа  

За петчленния състав на Обществения съвет са излъчени 3 следните представители на родителите:

1. Александра Цонева  

2.  Артур Андреев        

3.  Антоанета Стоянова

  За петчленния състав на Обществения съвет са излъчени следните 3  резервни членове на представителите на родителите:

1.      Иван Игнатов 

2.      Божана Иванова

3.      Айше Юсеинова 


 
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.